Algemene voorwaarden

van Schilder en Decoratiewerken Pieter Crabeels bvba
gevestigd te Dorsthoeveweg 1, bus A, 2820 Bonheiden

Artikel 1 -  Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs van de werken gefactureerd overeenkomstig met de uitvoering ervan. de BTW, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn ten laste van de medecontractant. er wordt 30 % van het algemeen totaal betaald voor de aanvang van de werken, 30 % na voltooiing van de helft der werken, 30 % bij beëindiging van de werken en 10 % na oplevering der werken. Het resterend saldo van onze facturen moeten betaald worden binnen de termijn van acht dagen na hun verzending, anders zullen wij genoodzaakt zijn om intresten aan te rekenen op de verschuldigde sommen. de intresten zijn automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. de intrestvoet daarvoor bedraagt 10% van het nog te betalen bedrag per maand, met een minimum van 125 €.

Artikel 2 -  Prijsherziening

Zelfs in geval van een absoluut forfait, en ongeacht of de werken uitgevoerd worden door ons of voor onze rekening, leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport, en elke nieuwe belasting of heffing tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betreffende facturering.

Artikel 3 -  Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, en die onvermijdelijk zijn, die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven de aannemer het recht de herziening of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Indien zij de aannemer dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig voor het weer opstarten van de werken. Bij een volledige schorsing door de opdrachtgever na ondertekening van de offerte zal een schadevergoeding van 10% van deze offerte aangerekend worden met een minimum van 250 €.

Artikel 4 -  Wijziging en bijkomende werken

Zelfs in geval van een absoluut forfait mogen de wijzigende of bijkomende werken die bevolen worden door de opdrachtgever en de bepaling van de ervoor verschuldigde prijs worden bewezen met alle middelen van recht, inbegrepen onze eventuele orderbevestiging.

Artikel 5 -  Werkdagen en uitvoeringstermijn

Als werkdagen worden niet aangerekend, de zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatiedagen, en de dagen waarvoor weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

Artikel 6 -  Opleveringen

De opdrachtgever gaat over tot de oplevering van de werken zodra zij voltooid zijn, niettegenstaande kleine onvolkomenheden die hersteld kunnen worden tijdens de waarborgtermijn bedoeld in punt 7.

Artikel 7 -  Lichte verborgen gebreken

Gedurende de periode van 3 maanden na de oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen verbreken die niet gedekt zijn door artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk wetboek. elke rechtsvordering uit diens hoofde is echter slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van één maand na de dag dat de opdrachtgever kennis kreeg van het gebrek.

Artikel 8 -  Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die, geleverd werden in het kader van deze overeenkomst, onze eigendommen en is de klant er slechts houder van. wij mogen ze zonder toestemming van de klant weer losmaken en terugnemen. dit recht vervalt, en de eigendom gaat over wanneer de klant al zijn schulden aan ons gedelgd heeft. Bij een beroep op het recht op terugneming mogen wij de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van onze schade. In geval wij dit beroep uitoefenen per aangetekend schrijven wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.

Artikel 9 -  Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Voor de geschillen inzake de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen bevoegd.